شماره: 305190
1401/02/25
تعداد 94هزار اصل نهال تحویل مناطق هشتگانه شهرداری اهواز شد
 تعداد 94هزار اصل نهال تحویل مناطق هشتگانه شهرداری اهواز شد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها شهرداری اهواز سید رشید شجاعی نژاد خبر از تحویل تعداد 94 هزار اصل نهال از گونه های گرمسیری و مقاوم جهت کاشت در فضای سبز و پارکهای سطح شهر اهواز به مناطق هشت گانه شهرداری اهواز داد.
سیدرشید شجاعی نژاد در این خصوص گفت: تحویل نهال جهت کاشت در مناطق هشتگانه شهر اهواز در رستای افزایش سرانه فضای سبز و احیای پارکها بوده است.
شجاعی نژاد افزود: تحویل نهال های گرمسیری به مناطق هشتگانه شهرداری اهواز همچنان ادامه خواهد داشت.
حق انتشار محفوظ است ©