شماره: 305422
1401/03/11
بازدید محمد مهدی مطیعی رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز از سازمان پارکها
بازدید محمد مهدی مطیعی رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز از سازمان پارکها

به گزارش اداره ارتباطات و امور بیت المللی سازمان پارکها شهرداری اهواز، مهندس سیدرشید شجاعی خبر از حضور محمد مهدی مطیعی
رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز در سطح نهالستان مرکزی و نحوه کشت و نگهداری و تکثیر گونه های گیاهی جهت بازدید از روند کاری داد..
سید رشید شجاعی نژاد در این خصوص گفت: بازدید ریاست کمسیون محیط زیست شورای شهر بصورت مستمر جهت نظارت بر عملکرد سازمان می باشد که در حال انجام است.
حق انتشار محفوظ است ©