شماره: 305523
1401/03/21
توافق بانک ملت با شهراری اهواز درخصوص تهاتر بدهی ها
توافق بانک ملت با شهراری اهواز درخصوص تهاتر بدهی ها

    جلسه درخصوص اعتبارات دریافت شده از بانک ABC بحرین به عاملیت بانک ملت در تاریخ 1401/3/18 با حضور معاون اعتباری، مدیر حقوقی، رییس اداره ساختمانی بانک ملت، معاون مالی و اقتصادی، مدیرکل امورمالی و کارشناس مالی پرونده شهرداری اهواز در دفتر معاون مالی و اقتصادی برگزار گردید.

 

در این جلسه مقرر شد بانک ملت بدهی عوارض خود به شهرداری اهواز را با بدهی این شهرداری بابت تسهیلات بانک ABC بحرین در یک جلسه مشترک تهاتر نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©