شماره: 305716
1401/04/07
آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)بهره برداری از محل نصب 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شهر اهوازمنتشر شد
آگهی مزایده عمومی( نوبت اول)بهره برداری از محل نصب 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شهر اهوازمنتشر شد

سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در نظر دارد تعداد 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر اهواز را از طریق مزایده عمومی به شماره (5001095796000003) و شماره مرجع(0604)واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط و خرید اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1401/04/07 تا تاریخ 1401/04/18 به سامانه ستاد    www.setadiran.irمراجعه نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©