شماره: 305762
1401/04/12
دو انتصاب در سازمان عمران
دو انتصاب در سازمان عمران

طي احكامي جداگانه از سوی سعیدی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری، محمد حسین بهادلی بعنوان مسئول امور حقوقی و قراردادها و منتها شیرالی به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی این سازمان منصوب شدند.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، در این جلسه که با حضور مدیرعامل ، معاونین و مسئولین این سازمان در دفتر مدیرعامل برگزار شد ، مهندس سعیدی ضمن انجام معارفه و آرزوی سربلندی و موفقیت در انجام امور محوله ، از زحمات علی زنگنه که پیش از این تصدی اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی را عهده دار بودند تشکر و قدردانی بعمل آوردند.

حق انتشار محفوظ است ©