شماره: 305777
1401/04/13
بازديد معاون خدمات شهري شهرداري اهواز  از سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز
بازديد معاون خدمات شهري شهرداري اهواز  از سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز

معاون خدمات شهري شهرداري اهواز از سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز ، آقاي علي اصغر اسداللهي، معاون خدمات شهري شهرداري اهواز با حضور در سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز از بخش اجرايي سازمان ديدن کرد و در جريان آخرين اقدامات سازمان قرار گرفت.
وي در اين بازديد که به همراه آقاي اسماعيل آخوند شوشتري، مدير عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز صورت گرفت ضمن  ابراز رضايت  از عملکرد سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز ، از تلاشهاي  شبانه روزي کارکنان آن تشکر نمود.
اسداللهي اظهار کرد: اکنون سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز در زمينه تامين ماشين آلات خدمات شهري  توانمندتر از گذشته است و اين امر موجب تقويت روحيه خود باوري در شهرداري اهواز به ويژه در شرايط بحران تامين ماشين آلات خدمات شهري  مناطق شده است.
معاون خدمات شهري شهرداري اهواز گفت: تقويت بيشتر ناوگان  موتوري شهرداري اهواز با خريد ماشين آلات جديد به صورت جدي پيگيري مي شود و ان شاالله در آينده نزديک تحقق مي يابد.
در  اين بازديد آقاي شوشتري ، مدير عامل سازمان خدمات موتوري با ارائه گزارش از اقدامات سازمان خدمات موتوري ، به تعمير و بازسازي ماشين آلات شهرداري اهواز اشاره کرد و افزود : به زودي تعدادي بيشتر از خودروها تعمير ، بازسازي و آماده به کار مي شوند و بر ظرفيت ناوگان موتوري شهرداري اهواز افزوده خواهد شد.
وي از حمايت و تلاش هاي آقاي مهندس اميني شهردار اهواز و مجموعه معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز در تقويت و  ايجاد استعداد در سازمان خدمات موتوري تشکر و قدرداني نمود و افزود : بدون شک ثمره اين دستاوردها ، رضايتمندي و رفاه شهروندان اهوازي خواهد بود  و  دغدغه و بحران تامين ماشين آلات شهرداري اهواز به صورت کامل برطرف مي شود.
شوشتري در پايان از تلاش هاي  کارکنان سازمان خدمات موتوري تشکر نمود و موفقيت هاي امروز را مرهون آن دانست. 

حق انتشار محفوظ است ©