شماره: 305985
1401/04/29
مزایده واگذاری بازارچه الهیه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
مزایده واگذاری بازارچه الهیه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

مزایده واگذاری بازارچه الهیه سازمان ساماندهی مشاغل شهری

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، این سازمان درنظر دارد واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه الهیه واقع در بهارستان را از طریق مزایده حضوری واگذار نماید.

 لذا اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 8/5/1401 توسط واحد حقوقی و قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز تلفن تماس( 32241455 ) به متقاضیان تسلیم
می شود .

گفتنی است مدت واگذاری امتیازه اجاره غرف سه سال شمسی می باشد .َ

حق انتشار محفوظ است ©