شماره: 306076
1401/05/05
رتبه بندی مناطق هشتگانه در رسیدگی به پیام های 137 در خرداد ماه 1401
رتبه بندی مناطق هشتگانه در رسیدگی به پیام های 137 در خرداد ماه 1401

     سامانه 137 شهرداری اهواز ، عملکرد مجموعه شهرداری اهواز در خرداد  ماه 1401را ارزیابی و اعلام کرد .

بر اساس این اعلام منطقه 6 شهرداری اهواز با کسب نمره ی 11.85 رتبه ی نخست را بدست آورد . پس از آن منطقه 2 با نمره ی 10.16 در رتبه دوم  و منطقه 8 با نمره ی 5.94 در رتبه سوم قرار گرفتند .

همچنین منطقه 5 با نمره 5.64  رتبه چهارم ،

منطقه 7 با نمره 5.13  رتبه پنجم ،

منطقه 4  با نمره 4.14 رتبه ششم ،

منطقه 3  با نمره 0.76  رتبه هفتم ،

و منطقه 1 با کسب نمره ی 1.92  _  رتبه هشتم را کسب کردند.

بیشترین میزان پیام دریافتی در میان مناطق مربوط به منطقه 3 با تعداد 687 پیام ( 17.3 درصد ) و کمترین دریافت پیام مربوط به منطقه 2 و 5  با تعداد225 پیام  ( 8.4 درصد ) بوده است .

حق انتشار محفوظ است ©