شماره: 306108
1401/05/09
نصب سرعتگیر در بلوار مدرس روبروی زردشت
نصب سرعتگیر در بلوار مدرس روبروی زردشت

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه دو، مدیر منطقه دو عنوان کرد: ایجاد سرعت‌گیر در مناطق مختلف شهری یکی از مهمترین و بهترین راه‌های کاهش میزان تصادفات در معابر شهری محسوب می شود ولی بحث استانداردسازی این سرعت‌گیرها از احداث خود آنان مهمتر است.

جامعی افزود: در پی طرح اجرای ارتقا ایمنی معابر سطح منطقه و جهت کاهش سوانح رانندگی و بروز حوادث ناگوار و تلخ برای شهروندان، معاونت حمل ونقل و ترافیک اقدام به نصب و اجرای سرعتگیر در مسیربلوار مدرس روبروی زردشت نموه است.
حق انتشار محفوظ است ©