شماره: 306159
1401/05/11
آگهی مزایده عمومی( نوبت سوم)بهره برداری از محل نصب 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شهر اهوازمنتشر شد
آگهی مزایده عمومی( نوبت سوم)بهره برداری از محل نصب 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در شهر اهوازمنتشر شد

 سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در نظر دارد تعداد 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر اهواز را از طریق مزایده عمومی به شماره (500109579000005) با شماره مرجع(3-0603)واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط و خرید اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 1401/05/10 تا تاریخ 1401/05/22به سامانه ستاد       www.setadiran.irمراجعه نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©