شماره: 306288
1401/05/20
برگزاری اولین جلسه آموزش و تبیین قراردادهای امور خدمات شهری
برگزاری اولین جلسه آموزش و تبیین قراردادهای امور خدمات شهری

به گزارش سایت شهرداری اهواز اولین جلسه آموزش و تبیین قراردادهای امور خدمات شهری با حضور اسداللهی معاون خدمات شهری، تقی پور مدیرکل حوزه اجرا و نظارت خدمات شهری، معاونین و مدیران امور نواحی مناطق هشتگانه شهرداری اهواز برگزار شد.

 

تقی پور مدیرکل اجرا و نظارت در این خصوص گفت: با توجه به ضرورت آشنایی بیشتر مدیران امور نواحی و کارشناسان مناطق هشتگانه با قراردادهای امور خدمات شهری، جلسه آموزش و تبیین قراردادها با تاکید بر مناقصات و مقررات و قوانین خدمات شهری برگزار شد.

 

وی افزود: در این جلسه موضوعاتی نظیر انواع مناقصه، مراحل قانونی و فرآیندهای مختلف مناقصات قراردادهای خدمات شهری و همچنین نحوه برگزاری مناقصه در شهرداری، قانون برگزاری مناقصه و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

تقی پور با بیان اینکه از پیشنهادها و نظرات حقوقی برای تبیین و تنظیم هر چه بهتر قراردادها در شهرداری اهواز استفاده میشود، تصریح کرد: جلسات آموزشی در حوزه اجرا و نظارت در موضوعات مختلف رشد چشمگیری داشته و این جلسات آموزشی ادامه خواهند داشت.

 

گفتنی است مسائل تخصصی قراردادها توسط محمد تقی پور مدیرکل اجرا و نظارت بر خدمات شهری به عنوان مدرس ارائه شده است.

حق انتشار محفوظ است ©