شماره: 306386
1401/05/27
جلسه جمع آوري هوشمند پسماندهاي خشك در دفتر شهردار اهواز برگزار شد.
جلسه جمع آوري  هوشمند پسماندهاي خشك در دفتر شهردار اهواز برگزار شد.

این جلسه با هدف جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک توسط مجریان بخش خصوصی، شناسایی، توان سنجی و به کارگیری مجریان جهت جمع آوری هوشمند پسماند خشک شهری، طبق ضوابط و آیین نامه مصوب و همچنین ایجاد شفافیت و نظارت بر روند جمع آوری پسماند خشک برگزار شد..

این طرح از کمیته هایی مختلف توان سنجی ،کمیته نرخ گذاری و کمیته تعیین درصدهای پایه که آنالیز هزینه ودرآمدمی باشد تشکیل شده است.

 

کمیته‌هایی متشکل از سازمان مدیریت پسماند، معاونت خدمات شهری، معاونت مالی و اداری، نماینده بازرسی،نماينده حقوقي و همچنین نماینده حراست که وظیفه این کمیته ها به صورت کلی صدور و لغو مجوز نرخ‌گذاریتعیین درصد های پایه می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©