شماره: 306644
1401/06/10
دومين جلسه كارگروه تخصصي تدوين راهبردي اهواز١٤٠٥ برگزار شد
دومين جلسه كارگروه تخصصي تدوين راهبردي اهواز١٤٠٥ برگزار شد

دومين جلسه هماهنگي وتبيين روند كارگروه تخصصي تدوين برنامه راهبردي اهواز١٤٠٥در حوزه پسماند با حضور اعضاي كارگروه مربوطه در سازمان مديريت پسماند برگزار شد.

 

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت پسماند ؛اين جلسه به منظور ارائه خدمات مطلوب سازمان مديريت پسماند به شهروندان ، بيان مشكلات و اولويت بندي آنها ، تعيين اهداف وبرنامه هاي آتي سازمان  تبادل نظر  ودر ادامه ارائه پيشنهاد وراهكارگرديد.

لازم به ذكر است كه سازمان مديريت پسماند جز ١١ كارگروه تخصصي است كه در برنامه راهبردي اهواز ١٤٠٥ مي باشد.

حق انتشار محفوظ است ©