شماره: 306986
1401/06/28
تعامل شرکت توزیع نیروی برق و سازمان پارکهای شهردای اهواز
تعامل شرکت توزیع نیروی  برق و سازمان پارکهای شهردای اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها برگزاری اولین نشست تعاملی سازمان پارکها با شرکت توزیع نیروی برق اهواز صورت پذیرفت.
سیدرشید شجاعی مدیرعامل سازمان در این خصوص گفت: تعاملی که با شرکت توزیع نیروی برق اهواز داشتیم مقرر گردیده که نحوه هرس درختان موجود در شبکه انتقال نیرو توسط عوامل اداره آموزش سازمان پارکها به عوامل شرکت برق اهواز آموزش داده شود.
شجاعی نژاد در این خصوص گفت: هرس درختان در مسیر شبکه برق با نظارت این سازمان صورت خواهد پذیرفت

حق انتشار محفوظ است ©