شماره: 307045
1401/06/30
اصلاحیه برگزاری مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر
اصلاحیه برگزاری مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر

اصلاحیه برگزاری مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر

 

 به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، این سازمان درنظر دارد واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر و محل بارگیری خودروهای بارهای فصلی ضلع غربی را برای مدت یک سال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)اقدام نماید .

لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.irمراجعه نمایند .

گفتنی است آخرین مهلت تحویل پاکات فیزیکی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20/7/1401 به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز )می باشد.

حق انتشار محفوظ است ©