شماره: 4269
1391/08/03
خط کشی عابر پیاده در تقاطع امیرکبیر
خط کشی عابر پیاده در تقاطع امیرکبیر

به گزارش سايت شهرداري اهواز وبه نقل از معاون حمل ونقل وترافيك :عملیات خط کشی عابر پیاده در یکی از معابر پرتردد سطح منطقه شش انجام شد.

   يزدي گفت :در راستای بهبود عبور و مرور در معابر و به منظور افزایش ضریب ایمنی معابر پرتردد خط کشی عابر پیاده توسط اين منطقه انجام شد .

 

حق انتشار محفوظ است ©