شماره: 6367
1391/10/05
تصويب بودجه سال 92 سازمان مديريت پسماند
تصويب بودجه سال 92 سازمان مديريت پسماند

تصويب بودجه سال 92 سازمان مديرت پسماند

پيش بيني بودجه سال آينده توسط هيئت مديره سازمان مديريت پسماند به تصويب رسيد.

روابط عمومي سازمان مديريت پسماند گزارش داد:

اين بودجه به امور مجامع شهرداري جهت برگزاري شوراي سازمان و تصويب آن ارسال شد.

لازم به ذكر است پيش بيني بودجه فوق هم رديف با سرفصل هاي شهرداري مركز توسط امور مالي سازمان تهيه شده است.

شايان ذكر است مبلغ اين بودجه 43 ميليارد و 300 ميليون ريال مي باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©