شماره: 65411
1395/04/13
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته مشارکتهای اقتصادی و منابع درآمدی برنامه پنجساله دوم شهرداری برگزار شد
جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته مشارکتهای اقتصادی و منابع درآمدی برنامه پنجساله دوم شهرداری برگزار شد

جلسه دفاعیه فاز دوم کمیته خدمات شهری برنامه پنجساله دوم توسعه شهرداری با حضور اعضاء این کمیته، خانم زیبا صالحپور رئیس کمیسیون مشارکتهای اقتصادی شورای اسلامی شهر و نمایندگان دانشگاه شهید چمران اهواز در ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 29/3/95 در سالن کنفرانس شهرداری مرکز برگزار شد.

ابراهیم نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز در این جلسه گفت: در کمیته مشارکتهای اقتصادی با هماهنگی صورت گرفته و 15 جلسه مشترک با حضور مدیران و افراد صاحب تجربه در حوزه مذکور، اسناد فاز دوم برنامه شامل مراحل تحلیل محیط بیرونی و درونی (ماتریس SWOT)، ماموریت، چشم انداز و ارزشهای شهرداری و شاخصهای تحقق چشم انداز مورد بازنگری قرار گرفته است.

وی افزود: اعضای این کمیته ضمن ارائه اسناد برنامه به اعضاء کمیسیون مشارکتهای اقتصادی شورای اسلامی شهر ، روند تدوین برنامه را در کمیسیون مذکور ارائه نمایند.
حق انتشار محفوظ است ©