شماره: 6655
1391/10/13
گزارش تصويري از برگزاري جلسه شوراي سازمان پسماند در سالن كنفرانس شهرداري اهواز
گزارش تصويري از برگزاري جلسه شوراي سازمان پسماند در سالن كنفرانس شهرداري اهواز

 

 
برگزاري جلسه شوراي سازمان پسماند با حضور كتانباف
جلسه شوراي سازمان مديريت پسماند روز دوشنبه به رياست آقاي كتانباف(شهردار اهواز) ،در سالن كنفرانس شهرداري اهواز برگزار شد.
روابط عمومي سازمان مديريت پسماند گزارش داد:
در اين جلسه مديرعامل سازمان پسماند،گزارش كاملي از عملكردسازمان ،بصورت مكتوب و مصور ارائه نمود،وي همچنين چشم انداز آتي اين سازمان را تشريح كرد.
پس از بحث و بررسي هاي لازم و ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني ،بودجه پيشنهادي سال 92 سازمان بمبلغ 43 ميليارد و 300 ميليون ريال به تصويب اعضاي شوراي سازمان رسيد.
 

 

حق انتشار محفوظ است ©