اخبار
 انتشار: 19 دی 1399
   مشاهده: 415

  برگزاری جلسه شورای سازمان فاوا

    جلسه شورای سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری اهوازدرتاریخ 99/10/18 به ریاست شهردارمحترم اهوازتشکیل گردید

دراین جلسه ابتداء رییس سازمان گزارشی درخصوص برنامه های اجراء شده درسازمان رابه سمع ونظرحاضرین درجلسه رسانیدند وسپس اصلاحیه بودجه سال 99 سازمان وبودجه پیشنهادی 1400 پس ازبررسی به تصویب رسید.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار