اخبار
 انتشار: 23 دی 1399
   مشاهده: 413

  برگزاری جلسه شورای سازمان مدیریت سازمان حمل ونقل بار

  جلسه شورای سازمان مدیریت سازمان حمل ونقل بارشهرداری اهوازدرتاریخ23/10/99 درمحل سالن اجتماعات شهرداری اهواز تشکیل گردید دراین جلسه ابتداءگزارشی توسط رییس سازمان درخصوص برنامه های اجراءشده درسازمان رابه سمع ونظرحاضرین درجلسه رسانیدند وبودجه پیشنهادی 1400 پس ازبررسی به تصویب رسید


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار