اخبار
 انتشار: 30 شهریور 1400
   مشاهده: 608

  جلسه معاونت مالی و اقتصادی با ریاست شعب بانک کشاورزی


جلسه ای با موضوع عوارض کسب و پیشه بانک ها در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز با حضور معاون مالی و اقتصادی، ریاست شعب، کارشناسان بانک کشاورزی
و دبیر کمیسیون ماده 77 شهرداری در تاریخ 29 /1400/06 برگزار گردید که در این راستا تصمیمات مثبتی درخصوص همکاری فی مابین اتخاذ گردید .

نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار