اخبار
 انتشار: 18 آبان 1400
   مشاهده: 1116

  سرپرست جدید اداره ممیزی اسناد امورمالی شهرداری اهواز" منصوب شد

طی جلسه ای با حضور حسینی زاده مدیرکل امورمالی شهرداری مرکز، رییس اداره حسابداری و کارشناسان معاونت مالی و اقتصادی، آقای افشین ارزانی با حکم معاون مالی و اقتصادی به سمت "سرپرست اداره ممیزی اسناد امورمالی شهرداری اهواز" منصوب شد.

نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار