اخبار
 انتشار: 11 خرداد 1401
   مشاهده: 334

  مطالعات طراحی و بهسازی 40 پارک در سطح شهر توسط سازمان پارکها صورت پذیرفت

سیدرشید شجاعی نژاد مدیر عامل سازمان پارکه و فضای سبز شهرداری اهواز خبر داد:
سازمان پارکها و فضای شهرداری اهواز در حال مطالعات طراحی و بهسازی تعداد 40 پارک در سطح شهر اهواز است.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها شجاعی در ادامه گفت: این 40 پار شامل پارکهای عمومی و تخصصی ویژه هستند .
شجاعی نژاد افزود، پارکهای عمومی شامل پارک همسایگی، پارک محله ای، پارک ناحیه ای،پارک منطقه ای هستند
و پارکهای تخصصی ویژه شامل پار کهای موضوعی، پارکهای کودک،شهربازی و... هستند.
شجاعی نژاد افزود ، سازمان پارکها با تمام توان به وظیفه ذاتی خود مبنی بر ایجادی فضای سبزی نوین و سرسبز برای استفاده شهروندان محترم اهواز است.

نویسنده خبر: عبدالکریم رزاز
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار