اخبار
 انتشار: 05 مرداد 1401
   مشاهده: 721

  رتبه بندی مناطق هشتگانه در رسیدگی به پیام های 137 در خرداد ماه 1401

     سامانه 137 شهرداری اهواز ، عملکرد مجموعه شهرداری اهواز در خرداد  ماه 1401را ارزیابی و اعلام کرد .

بر اساس این اعلام منطقه 6 شهرداری اهواز با کسب نمره ی 11.85 رتبه ی نخست را بدست آورد . پس از آن منطقه 2 با نمره ی 10.16 در رتبه دوم  و منطقه 8 با نمره ی 5.94 در رتبه سوم قرار گرفتند .

همچنین منطقه 5 با نمره 5.64  رتبه چهارم ،

منطقه 7 با نمره 5.13  رتبه پنجم ،

منطقه 4  با نمره 4.14 رتبه ششم ،

منطقه 3  با نمره 0.76  رتبه هفتم ،

و منطقه 1 با کسب نمره ی 1.92  _  رتبه هشتم را کسب کردند.

بیشترین میزان پیام دریافتی در میان مناطق مربوط به منطقه 3 با تعداد 687 پیام ( 17.3 درصد ) و کمترین دریافت پیام مربوط به منطقه 2 و 5  با تعداد225 پیام  ( 8.4 درصد ) بوده است .


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار