اخبار
 انتشار: 16 مهر 1401
   مشاهده: 92

  تسطیح،پاکسازی ونخاله برداری درمعابرسطح منطقه ۵

مدیرمنطقه ازتسطیح،پاکسازی ونخاله برداری درسطح منطقه ۵ خبرداد.

     به گزارش:اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۵ اهواز ،آرش دُرمدیرمنطقه بابیان اینکه پیش از آغاز تسطیح زباله هاونخاله های موجود با لودر وکامیون جمع آوری وسپس این اراضی تسطیح شد،افزود: این اقدام به منظورحفظ بهداشت، زیباسازی منظر شهری،تسهیل درتردد شهروندان وایجاد نقش پیشگیرانه جهت جلوگیری از انباشت نخاله های جدیدبر روی مقادیر قبلی توسط نیروی های خدمات شهری درسطح منطقه صورت گرفت.


وی اظهار کرد:در راستای زیباسازی منظرشهری وحذف آلودگی های بصری همچنین جلب رضایت شهروندان طرح جهادی ،پاکسازی معابرطبق برنامه زمان بندی انجام می شود.


دُر درپایان ادامه داد: انجام اینگونه اقدامات جهت بهبود وضعیت فضای شهری وایجادرضایت مندی درشهروندان میباشد.


نویسنده خبر: جواد علیخانی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار