اخبار
 انتشار: 29 آبان 1401
   مشاهده: 200

  مناقصه نیروی انسانی سازمان پایانه های شهرداری اهواز

سازمان پایانه های شهرداری اهواز در نظر دارد  طبق ماده 30 ایین نامه معاملات شهرداری ها و حسب بند یک صورتجلسه شماره 31 مورخ 1401/7/18 هیئت مدیره سازمان نسبت به انجام مناقصه تامین 52 نفرنیروی انسانی  (خدماتی - حراستی)  به مدت یکسال شمسی با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی برگزار نماید.

 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد (www.setadiran.ir) مراجعه نمایند .ضمنا آگهی فوق در دو روزنامه جمهور و توسعه جنوب مورخ 1401/08/23 به چاپ رسیده است.


نویسنده خبر: احمد رضا ساکبی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار