اخبار
 انتشار: 21 اسفند 1401
   مشاهده: 62

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول جایگاه های سوخت CNG

سازمان اتوبوسرانی اهواز در نظر دارد اجاره جایگاه های سوخت CNG در سطح شهر اهواز ( طبق شرح ذیل) را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف موضوع مبلغ اوليه ماهیانه (ريال) مدت(ماه) سپرده شرکت در مزایده (ريال)
1 اجاره جايگاه سوختCNG قدس 000/500/481 24 000/200/311/2
2 اجاره جايگاه سوختCNG خلیج فارس 000/000/424 24 000/200/035/2
3 اجاره جايگاه سوختCNG شهید رجایی 000/500/472 24 000/000/268/2
4 اجاره جايگاه سوختCNG معاینه فنی 358/412/318 24 319/379/528/1
5 اجاره جايگاه سوختCNG کارگر شرقی 248/390/336 24 191/673/614/1
6 اجاره جايگاه سوختCNG غدیر 000/000/378 24 000/440/814/1
7 اجاره جايگاه سوختCNG آیت الله بهبهانی(ره) 000/000/305 24 000/000/464/1
8 اجاره جايگاه سوختCNG ترمینال شرق 000/000/200 24 000/000/960
از شرکت های واجد شرایط(دارای مجوز شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران) دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 20/12/1401 لغایت روز شنبه مورخ 27/12/1401 ساعت 19:00 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
1-پرداخت هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه ها و هزينه كارشناسی جایگاه ها بین برندگان مزایده تقسیم می گردد. همچنین وجوه قانونی سامانه ستاد به عهده برنده مزایده می باشد .

2-اسناد مزایده در قبال پرداخت مبلغ000/000/5 ریال به حساب سیبا بانک شهر به شماره 100409465 به نام سازمان اتوبوسرانی اهواز از طریق درگاه سامانه الکترونیکی ستاد (دولت ) تسلیم مي گردد.

4-مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده از آخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت 10 روز کاری در سامانه ستاد است و حداکثر مهلت بارگذاری اسناد به همراه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد روز سه شنبه مورخ 15/01/1402 ساعت 14:00 می باشد.ضمناً آخرین مهلت تحویل پاکات فیزیکی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/01/1402 می باشد .
(محل تحويل اسناد : دبیرخانه محرمانه حراست سازمان اتوسراني اهواز مي باشد).
5-لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت می بایست از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir صورت پذیرفته و مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

6-پیشنهاد قیمت ها در صورتی قابل بررسی می باشند که اسناد فیزیکی قبلاً در سامانه ستاد بارگذاری و مورد تایید باشند .
7-جلسه سایت ویزیت با حضور نمایندگان شرکتهای متقاضی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 07/01/1402 در سازمان اتوبوسرانی برگزار میگردد .
8- سازمان اتوبوسرانی اهواز در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.
9-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده در ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 16/01/1402 می باشد.
(حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در جلسه بلامانع می باشد)
10-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده می بایست به یکی ازدو طریق ذیل ارائه شود:
الف- فیش واریزی به مبلغ فوق به حساب سیبا 100408897 نزد بانک شهر شعبه کیانپارس بنام سازمان اتوبوسرانی اهواز
ب-بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی به نام سازمان اتوبوسرانی و بمدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها و قابل تمدید تا یک دوره سه ماهه.
11-هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
12-به استناد بند 4 ماده 14 آیین نامه مالی سازمان میزان تضمین انجام تعهدات 20% مبلغ قرارداد می باشد.
13-برنده مزایده موظف است بابت اجاره هرجایگاه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و بابت پرداخت قبوض مصرفی،اورهال،استاندارد سازی ،خسارات و ... به میزان مندرج در دعوتنامه ارائه نماید.
14-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه مفاد آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان می باشد.
15-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است.

نویسنده خبر: سیداحمد جزايري
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید
تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها