اخبار
 انتشار: 13 آبان 1402
   مشاهده: 228

  آگهی مزایده عمومی غرف تجاری و پارکینگ های عمومی سازمان پایانه های شهرداری اهواز

   به گزارش واحد ارتباطات سازمان پایانه های شهرداری اهواز این سازمان در نظر دارد با استناد به آئین نامه معاملات شهرداری تهران و همچنین قانون احداث پایانه های مسافربرینسبت به انجام (مزایده عمومی) با استناد به صورتجلسه شماره 1 هیئت مدیره سازمان مورخ 05/01/1402 در نظر دارد بهره برداری از غرف تجاری ومسافربری واقع در پایانه های مسافربری سیاحت، زاگرس و خلیج فارس و همچنین پارکینگ های سطح شهر را به شرح ذیل را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده که مدت بهره برداری جهت پارکینگ ها عمومی یک سال و جهت غرف تجاری و مسافربری را که طبق قانون فوق الذکر قابل تمدید می باشند را با بهره گیری‌ از سامانه‌ تدارکات الکترونیکی‌ دولت (ستاد)‌ (www.setadiran.ir) به‌ صورت الکترونیکی‌ واگذار نماید.

ضمنا آگهی فوق درروز 13 آبان 1402در دو روزنامه محلی و سراسری(ایام خوزستان و افکار) به چاپ رسیده است.


نویسنده خبر: احمد رضا ساکبی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار