اخبار
 انتشار: 04 آذر 1402
   مشاهده: 160

  مناقصه عمومی نیروی انسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز، این سازمان در نظر دارد تأمین 26 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت امور اجرایی، نظافت، نگهبانی، حفظ و نگهداری از فضای سبز و سایر امور اداری و خدماتی مرتبط با سازمان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

از شرکت هایی که دارای گواهی تعیین صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی باشند دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 01/09/1402 لغایت 12/09/1402 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند و درصورت یکسان بودن اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اهواز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری اهواز واقع در راه بند پیچ میدان بار فروشان قدیم (محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز) واحد حقوقی و قراردادهای سازمان مراجعه یا با شماره تلفن (32241455) تماس حاصل فرمایند.

گفتنی است حداکثر مهلت تحویل پاکات به صورت سیستمی تا ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 25/09/1402 و تحویل به صورت فیزیکی تا ساعت 10:00 روز دوشنبه 27/09/1402 می‌باشد.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ه
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار