اخبار
 انتشار: 23 بهمن 1402
   مشاهده: 122

  اتمام عملیات زیباسازی المان های میدان فلسطین

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو اهواز رسول جامعی مدیر منطقه با بیان به اتمام رسیدن رنگ آمیزی المان های میدان فلسطین، افزود: طرح رنگ آمیزی المان ها با هدف بهبود زیبایی بصری شهری انجام شد.
وی در ادامه با بیان اینکه المان های شهری جزئی از عناصر کالبدی شهر هستند که به هر شهر و منطقه پویایی، طراوت و هویت می بخشند افزود: تلفیق جامعه با هنر و معماری که با روحیات، فرهنگ و زیباسازی شهری همراه باشد باعث رشد اجتماعی و ایجاد روحیه نشاط با انتقال مفهوم می باشد که به همین منظور این منطقه از شهرداری علاوه بر نوسازی و رسیدگی به المان های موجود در میادین سطح منطقه در حال بررسی، کارشناسی و طراحی چند المان شاخص دارای ویژگی ها و مؤلفه های یاد شده است تا در چند نقطه و میدان اصلی سطح منطقه جانمایی و در اختیار و معرض دید شهروندان قرار گیرد.
جامعی درپایان با بیان این تدابیر به منظور افزایش کیفیت زیبایی منظر شهری، ایجاد جاذبه و رنگ بخشی به محیط و ارائه فضا‌های دلنشین‌تر برای شهروندان انجام شده است.

نویسنده خبر: فرزانه نجف پور
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار