اخبار
 انتشار: 09 خرداد 1403
   مشاهده: 134

  بازدید فنی خودروهای استیجاری شهرداری اهواز توسط کارشناس فنی

بازدید فنی خودروهای استیجاری شهرداری اهواز توسط کارشناس فنی اداره پشتیبانی جهت خودروها ی مدل ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ الزامی و در حال اجراست. قابل دکر است این بازدید شامل خودروهای مرکز، معاونتها، مناطق هشتگانه وسازمانهای تابعه می باشد.

گفتنی است کارشناس فنی وضعیت موتوری، برقی، جلوبندی و ظاهر بیرون و اتاق خودرو را مورد بررسی و بازدید قرار می دهد و در صورت نیاز ومشاهده ایراد و نقص به مالک جهت رفع عیب و بازدید مجدد اطلاع وفرصت داده می شود.

نویسنده خبر: روابط عمومی اداره کل پشتیبانی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار