اخبار

اداره کل سرمایه انسانی

RSS اخبار
بخشنامه حوزه ی منابع انسانی شهرداری  در ادارات منابع انسانی مرکز و کلیه مناطق و سازمانهای وابسته  نصب شد.
در راستای اجرای دقیق ضوابط و مقررات در حوزه منابع انسانی شهرداری و سازمانهای وابسته وبا توجه به اهمیت سرمایه هایانسانی، الزامات حوزه منابع انسانی به مسوولین امور منابع انسانی مناطق و امور سرمایه انسانی سازمانهای وابسته ابلاغ شد. بخشنامه مذکــور بصورت تابلو در کلیـه ادارات منابع انســانی مرکز، منـ...
شنبه، 29 آذر 1399 - 15:20
دستگاه ثبت تردد با قابلیت تشخیص چهره جایگزین دستگاههای تشخیص اثر انگشت در شهرداری شدند
دستگاه ثبت تردد با قابلیت تشخیص چهره جایگزین دستگاههای تشخیص اثر انگشت در تمامی حوزه-های شهرداری جهت حفظ نظم و سلامت کارکنان شدند
چهارشنبه، 28 آبان 1399 - 09:23
جستجوی اخبار
دسته‌بندی خبرها