اخبار

کمیسیون ماده 77

 

RSS اخبار
تقدیر رییس دادگاه انقلاب و شهردار اهواز از کمیسیون ماده 77
رییس دادگاه انقلاب و شهردار اهواز با پرسنل دبیرخانه کمیسیون ماده 77 دیدار کردند. به گزارش سایت شهرداری، ریاست دادگاه انقلاب اهواز و عضو کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و سید خلف موسوی شهردار اهواز ضمن دیدار با پرسنل و کارشناسان دبیرخانه کمیسیون ماده 77 و استماع و بیان مشکلات و کمبود امکانات موجود...
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1396 - 14:36
شهرداری می تواند عوارض و مطالبات خود را از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها پیگیری نماید و مستند به ماده 77 قانون شهرداری ها بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون مودی را ملزم به پرداخت تشخیص داده طبق مقررات ، اسناد لازم الاجرا بوده و بوسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصم...
ﺳﻪشنبه، 15 فروردین 1396 - 13:16
آراء وحدت رویه درموردکمیسیون ماده77 قانون شهرداریها
  1- (رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 23/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور)  قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفعاشتباهات احتمالی تعیین نموده است،درحالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شه...
ﺳﻪشنبه، 07 آبان 1392 - 08:53
جستجوی اخبار